logo

Informasjonskapsler

(English version below)

Vi bruker cookies for å bedre brukeropplevelse og sikkerhet.

Cookies (informasjonskapsler) er små filer som ligger lagret i din nettleser eller på den enheten du bruker når du åpner en nettside. Som de fleste nettsider bruker vi cookies for å kunne gi deg en bedre, raskere og tryggere brukeropplevelse. Eksempelvis, bruker vi cookies til:

  • Å muliggjøre enkelte funksjoner i systemet.

  • Forbedre sikkerheten til din brukerkonto og andre brukerkontoer hos oss.

  • Gi innsikt i brukeratferd for forbedring av brukeropplevelsen.

Vi bruker industristandard analyseverktøy for analysering av besøkende, og disse verktøyene kan sette cookies i nettleseren din, for å gi innsikt i brukeratferd ved bruk av nettsiden. Databehandler samler, gjennom analyseverktøyet Google Analytics, inn avidentifiserte opplysninger om besøkende. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som brukes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet og tjenesten som leveres. Eksempler på hva statistikken brukes til er: informasjon om hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at opplysningene ikke kan spores til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Gjennom din bruk av systemet så kan det hende at noen av sidene inneholder tjenester som leveres av tredjeparter, slik som kart i en stillingsannonse fra Google Maps, Vimeo etc, og bruk av sider som inneholder disse tjenestene kan medføre at disse tjenestene setter ytterligere cookies. Ambio AS har ingen kontroll over dette, og vi anbefaler deg derfor også om å gjøre deg kjent med personvernerklæringene til disse tjenestene også.

Bruker du “søk med linkedin”-funksjonen eller “søk med jobreg”-funksjonen i systemet vil det sette en cookie fra de respektive tredjepartene.
 

Blokkere og slette cookies

Hvis du ikke ønsker at det skal settes cookies når du besøker nettsiden så kan du endre på dette under innstillinger i nettleseren din. Mer informasjon om dette finner du under dokumentasjonen for din nettleser. Merk at hvis du skrur av muligheten nettsiden har til å sette cookies kan det påvirke brukeropplevelsen samt at noen funksjoner på siden ikke vil fungere.

Du kan også slette eksisterende cookies i nettleseren din. Se dokumentasjonen til din nettleser for mer informasjon om hvordan dette gjøres.


English

We use cookies in order to improve the user experience and to improve security.

Cookies are small data files that are stored on your web browser or device whenever you open our website. As is the case with most websites, we use cookies in order to give you a better, faster and more secure user experience. For example, we use cookies to:

·         Enable simple functions in the system.

·         Improve the security of your user account and other user accounts that are registered with us.

·         Compile data about user behaviour in order to improve the user experience.

We use industry standard analysis tools in order to analyse traffic on our website. These tools may store cookies on your web browser in order to compile data on your use of our website. Using Google Analytics, the data processor collects anonymised data about the visitor. The purpose of this is to develop statistics which are then used to improve and further develop the content and service delivered. Examples as to what kinds of statistics are used include: information about how many people visit different pages, how long these visits last, which websites the users are referred from and which web browsers are used.

Data is processed in anonymised and aggregate form. This means that the data cannot be traced back to the individual user. We collect the user’s entire IP address and this address is then anonymised. IP addresses are also processed in aggregate form, which means that all the data is compiled together and processed as a group – not individually.

When using the system, some pages may include services that are provided by third parties – such as a map in a job advertisement from Google Maps, Vimeo, etc. – and the use of pages which contain such services may therefore entail storage of third-party cookies. Ambio AS has no control over this and we therefore recommend that you familiarise yourself with the privacy policies of any such services as well.

Using the "Search with LinkedIn" or "Search with Jobreg" functions in the system will entail the storage of cookies from the respective third party.

Blocking and deleting cookies

If you do not want cookies to be stored on your device when you visit our website you can change this in the settings of your web browser. You can find more information about this in the instructions for your specific web browser. Note that preventing the website from storing cookies on your device may affect the user experience and result in some features being unable to function properly.

You can also delete existing cookies from your web browser. See the instructions for your web browser for more information on how this is done.

​​​​​​​