logo

Personvern

( english version below)

Personvernet ditt er viktig for oss, og denne personvernerklæringen beskriver hvordan Ambio AS samler inn og bruker personopplysninger. Personvernserklæringen baserer seg på lovverket i Norge, hvor Ambio AS holder til.

Innsamling av informasjon   

 • Informasjon fra registrering av CV-profil og oppdatering(er) av profilen via “min side”.
 • Hvis du søker på stilling eller registrerer din profil gjennom “Søk med LinkedIn”-funksjonen eller “Søk med jobreg”-funksjonen så vil systemet hente inn tilgjengelig informasjon fra profilen din i den tjenesten du autentiserer med, og denne informasjonen blir da lagret på din profil.

 • Vi samler inn data i aggregert form for besøkende av siden, for eksempel trafikkdata, lokasjonsdata etc.

 • I noen tilfeller vil vi lagre e-postkorrespondansen når du kontakter oss.

 • Systemet setter cookies (informasjonskapsler) i nettleseren, som beskrevet i dokumentet for bruk av informasjonskapsler.


Hvordan informasjonen brukes
Informasjonen som samles inn brukes hvor det er nødvendig for å:
 • Levere våre tjenester til deg og å kommunisere rundt disse tjenestene med deg.

 • Gjøre en vurdering av dine kvalifikasjoner og fasilitering i forbindelse med nåværende og fremtidige rekrutteringsoppdrag eller bemanningsoppdrag.

 • Informere om relevante muligheter og ytelser vi tilbyr.

 • Overholde lovmessige forpliktelser.

Behandlingsansvarlig og databehandler
Ambio AS er behandlingsansvarlig, og er de som eier data som blir lagt inn i systemet. Som databehandler står Recruitment Manager AS for systemløsningen, og utvikler, drifter og vedlikeholder systemet hvor dataen din ligger. Recruitment Manager AS benytter underleverandører til å utføre databehandleroppgaver.

Det foreligger en egen databehandleravtale mellom Ambio AS og Recruitment Manager AS som regulerer hvilken informasjon databehandler har tilgang til og hvordan informasjonen skal behandles.
 

Tredjeparter

Ambio AS vil som sagt kunne behandle dine personopplysninger. Opplysninger om deg vil også kunne bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av Ambio AS, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav.

For å kunne bruke dataen din på en effektiv måte, og for å tilby deg de beste tjenestene er det i enkelte tilfeller nødvendig å sende opplysninger til tredjeparter. Disse tredjepartene har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Ambio AS har ikke ansvar for innholdet og aktivitetene til de tilknyttede tjenestene. Likevel ønsker vi å beskytte integriteten til tjenestene vi leverer, og tar gjerne imot tilbakemeldinger på disse områdene.
 

Innsyn, endring eller sletting av dine personopplysninger

Du har, som registrert i systemet, rett til å kreve innsyn, retting og sletting som beskrevet i personopplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28. Kravet skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke så gjøres det ved å at du sletter din egen profil.

Som kandidat kan du når som helst slette din egen profil inne fra “Din profil” i systemet, eller du kan ta kontakt med Ambio AS for bistand med det. Fra din profil kan du også endre på informasjon du har lagt inn på din profil i systemet.

Ønsker du innsyn i informasjon Ambio AS har på deg, eller dersom du har spørsmål eller innspill til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte din kontaktperson hos oss eller på epost til people@ambio.no.

Your privacy is very important to us and this privacy policy describes how Ambio AS collects and uses your personal data. The privacy policy is based on legislation in Norway, which is where Ambio AS has its base.


English

Your privacy is very important to us and this privacy policy describes how Ambio AS collects and uses your personal data. The privacy policy is based on legislation in Norway, which is where Ambio AS has its base.

Collection of information   

 • Information from the registration of your CV profile and from profile update(s) via "My Page".
 • If you search for a position or register your profile using the "Search with LinkedIn" or "Search with Jobreg" functions, the system will collect available information from your profile in the service that you use for authentication, and this information will be stored on your profile.
 • We collect data in aggregate form for page visitors; e.g. traffic data, location data, etc.
 • In some cases, we will save our email correspondence with you when you contact us.
 • The system stores cookies (small data files) on your web browser, as described in our separate document for the use of cookies.

How we use your information
The information that we collect will be used whenever it is necessary to:
 • Deliver our services to you and provide you with information about such services.
 • Make an assessment about your qualifications and skills in connection with present and future recruitment or staffing assignments.
 • Provide you with information about relevant opportunities and services that we offer.
 • Meet our legal requirements.

Data controller and data processor
Ambio AS is the data controller, which means that they own the data stored in the system. Recruitment Manager AS is the data processor, which means they are responsible for the system solution and for developing, operating and maintaining the system on which your data is stored. Recruitment Manager AS uses subcontractors for various different processing tasks.
There is a data processing agreement in place between Ambio AS and Recruitment Manager AS which regulates what information the data processor has access to and how the information should be processed.

Third parties
As stated, Ambio AS will be able to process your personal data. Your data may also be presented to customers and other partners of Ambio AS, and the data controller or data processor is obliged to do this as a result of statutory requirements that are in place.
In order to use your data effectively, and so that we can offer you the best services possible, on some occasions it may be necessary to transfer your data to third parties. These third parties have separate and independent guidelines regarding privacy. Ambio AS bears no responsibility for the content and activities of these associated services. Nevertheless, we wish to protect the integrity of the services we deliver, and we are happy to receive any feedback you may have about this.

Right of access to your personal data and your rights to rectification and deletion
As a data subject registered in our system, you have a right to access, a right to rectification and a right to deletion, as set out in sections 18, 27 and 28 of the Personal Data Act. We shall respond to any requests at no cost to you and within 30 days at the latest.
If you would like to withdraw your consent you can do so by deleting your profile.
As a candidate, you can delete your profile at any time using the "Your Profile" function in the system, or you can contact Ambio AS for assistance with this. You can also use the profile function to edit or amend any of the information that you have submitted to your profile in the system.
If you would like information about the data that Ambio AS holds on you or if you have any questions or comments about our processing of personal data, you can contact your appointed contact person at our company or send an email to people@ambio.no.